DISC SHOP ZERO (TYO).
Otlet's Shelf theme by Andrew LeClair & Rob Giampietro.